Kursy włoskiego - sprawdź ofertę kursów i zapisz się na swój pierwszy włoski z nami lub umów się na bezpłatną konsultację +48 512 358 487
Facebook Instagram

Regulamin sklepu internetowego i kursów

Regulamin sklepu internetowego

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u mnie produktów elektronicznych.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: ciao@wlochoterapia.pl.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 04.05.2016 r.(dalej: RODO).

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności –bezpieczny system szybkiej płatności Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu (przekierowujący na stronę wybranego przez klienta banku)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.wlochoterapia.pl/regulamin-sklepu-internetowego/,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wlochoterapia.pl/sklep/
 6. Sprzedawca –  Katarzyna Wartalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WŁOCHOTERAPIA KATARZYNA WARTALSKA”,ul. Łobzowska 52/6d, 30-038 Kraków, NIP: 6772458972.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.
 8. Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w Sklepie, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ciao@wlochoterapia.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  – dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  – z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” lub od razu przejść do składania zamówienia, klikając „Zamówienie”,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  – zaakceptować Regulamin oraz zrzekanie się prawa do zwrotu w związku z zakupem produktu elektronicznego – akceptacja tych zgód jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produkt cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres ciao@wlochoterapia.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.wlochoterapia.pl/polityka-prywatnosci.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

REGULAMINY KURSÓW GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KURSÓW GRUPOWYCH

Regulamin kursów grupowych zawiera zasady zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę języka włoskiego Włochoterapia.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki określone niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Sklepu Internetowego. 

Definicje. 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności –bezpieczny system szybkiej płatności Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu (przekierowujący na stronę wybranego przez klienta banku)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wlochoterapia.pl/sklep/, 
 6. Sprzedawca –  Katarzyna Wartalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WŁOCHOTERAPIA KATARZYNA WARTALSKA”, ul. Łobzowska 52/6d, 30-038 Kraków, NIP: 6772458972. Zwany dalej Sprzedawcą lub Szkołą.

Informacje ogólne

1. Szkoła przeprowadza na rzecz Kursanta Kurs nauki włoskiego.

2. Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, zapewnienie materiałów dydaktycznych, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.

3. Kurs ma formę zajęć grupowych.

4. Kurs odbywa się w formie zajęć online lub zajęć stacjonarnych w siedzibie szkoły, zgodnie z wyborem Kupującego.

Organizacja zajęć

 1. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować (niezależnie od obecności Kursanta),  a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z lektorem poprzez e-mail. Nieobecność na zajęciach nie powoduje braku odpłatności. 
 3. Szkoła może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Termin nowych zajęć zostaje ustalony z porozumieniem grupy.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania kursu z powodów niezależnych od Szkoły.

Prawa autorskie 

 1. Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek. 
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.
 3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wymagania techniczne 

 1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną. 
 2. Kursant musi posiadać sprzęt do uczestnictwa w zajęciach i łącze internetowe umożliwiające kontakt audio i wideo.
 3. Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły. 
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust 5, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte. 
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te –  w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin lub nastąpi zwrot opłaty za te zajęcia.

Zakup kursu 

 1. Zamówienia na kursy można składać za pośrednictwem strony internetowej, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, wybrania sposobu płatności, zaakceptowania regulaminu kursów i dokonanie zakupu. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zakupu kursu za pomocą przycisku „kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 2. Płatność odbywa się za pomocą podmiotu świadczącego płatności on-line lub poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, zgodnie z wyborem Kupującego.
 3. Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zakupu.
 4. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.wlochoterapia.pl. Ustalona należność płatna jest przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim nr 27 1050 1445 1000 0097 3562 4943.
 5. Opis kursu będącego przedmiotem umowy, wraz z jego harmonogramem, zakresem oraz długością trwania znajdują się na stronie internetowej. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się.
 6. Kurs rozpoczyna się po zapisie co najmniej 3 i nie więcej niż 6 osób. W przypadku braku wystarczającej ilości zapisanych, Szkoła informuje o tym poprzez email i zwraca wniesioną opłatę.
 7. Spóźnienia lub nieobecność Kursanta w terminach kursu wynikających z harmonogramu nie uprawniają do nieopłacenia zajęć lub zwrotu płatności.
 8. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręcznik, w który Kursant zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy, tego wymaga.

Wypowiedzenie umowy 

 1. Kursant, z przyczyn ważnych, ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.  
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia.
 3. W przypadku, gry Kursant wypowiada umowę z innych przyczyn, Szkoła może domagać się naprawienia szkody. To oznacza, że Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu opłaty za zajęcia odbyte po okresie wypowiedzenia.
 1. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (poprzez kontakt mailowy: ciao@wlochoterapia.pl).
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KURSÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych zwanych dalej także zajęciami, przez Włochoterapia Katarzyna Wartalska, NIP: 6772458972, zwaną dalej także Szkołą.
 2. Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania.
 3. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Kursantem.
 4. Kursant zobowiązuje się do ustalenia z lektorem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy. Płatność odbywa za miesiąc z góry, do dnia 10. danego miesiąca. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.wlochoterapia.pl.
 5. Ustalona należność płatna jest przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim, numer konta: 27 1050 1445 1000 0097 3562 4943.
 6. Kursant ma prawo do bezpłatnego odwołania zajęć. Zajęcia muszą być odwołane najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w godzinach pracy Szkoły (9-20) w dni robocze (od poniedziałku do piątku).W przypadku nieodwołania zajęć z powyższym wyprzedzeniem czasowym, Szkoła może pobrać opłatę za lekcję w jej pełnym wymiarze. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi być potwierdzone przez Szkołę lub Lektora. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana zgodnie z zasadami, Kursant będzie zobowiązany za nią zapłacić.
 7. W przypadku spóźnienia Kursanta nauczyciel czeka przez 15 minut, chyba że powiadomi on Lektora o dłuższym spóźnieniu. Czas trwania lekcji nie zostanie przedłużony ani opłata za zajęcia nie ulegnie pomniejszeniu.
 8. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie ze Kursantem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, za zgodą Kursanta opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub Szkołą zwraca opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy lektora.
 9. Kursant może zrezygnować z zajęć w każdym momencie z zastrzeżeniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Chęć rozwiązania umowy należy zgłosić mailowo (ciao@wlochoterapia.pl) lub telefonicznie (512-358-487).