Kursy włoskiego - sprawdź ofertę kursów i zapisz się na swój pierwszy włoski z nami lub umów się na bezpłatną konsultację +48 512 358 487
Facebook Instagram

REGULAMINY KURSÓW GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KURSÓW GRUPOWYCH

Regulamin kursów grupowych zawiera zasady zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę języka włoskiego Włochoterapia.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki określone niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Sklepu Internetowego. 

Definicje. 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności –bezpieczny system szybkiej płatności Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu (przekierowujący na stronę wybranego przez klienta banku)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wlochoterapia.pl/sklep/, 
 6. Sprzedawca –  Katarzyna Wartalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WŁOCHOTERAPIA KATARZYNA WARTALSKA”, ul. Łobzowska 52/6d, 30-038 Kraków, NIP: 6772458972. Zwany dalej Sprzedawcą lub Szkołą.

Informacje ogólne

1. Szkoła przeprowadza na rzecz Kursanta Kurs nauki włoskiego.

2. Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, zapewnienie materiałów dydaktycznych, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.

3. Kurs ma formę zajęć grupowych.

4. Kurs odbywa się w formie zajęć online lub zajęć stacjonarnych w siedzibie szkoły, zgodnie z wyborem Kupującego.

Organizacja zajęć

 1. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować (niezależnie od obecności Kursanta),  a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z lektorem poprzez e-mail. Nieobecność na zajęciach nie powoduje braku odpłatności. 
 3. Szkoła może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Termin nowych zajęć zostaje ustalony z porozumieniem grupy.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania kursu z powodów niezależnych od Szkoły.

Prawa autorskie 

 1. Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek. 
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.
 3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wymagania techniczne 

 1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną. 
 2. Kursant musi posiadać sprzęt do uczestnictwa w zajęciach i łącze internetowe umożliwiające kontakt audio i wideo.
 3. Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły. 
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust 5, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte. 
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te –  w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin lub nastąpi zwrot opłaty za te zajęcia.

Zakup kursu 

 1. Zamówienia na kursy można składać za pośrednictwem strony internetowej, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, wybrania sposobu płatności, zaakceptowania regulaminu kursów i dokonanie zakupu. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zakupu kursu za pomocą przycisku „kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 2. Płatność odbywa się za pomocą podmiotu świadczącego płatności on-line lub poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, zgodnie z wyborem Kupującego.
 3. Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zakupu.
 4. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.wlochoterapia.pl. Ustalona należność płatna jest przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim nr 27 1050 1445 1000 0097 3562 4943.
 5. Opis kursu będącego przedmiotem umowy, wraz z jego harmonogramem, zakresem oraz długością trwania znajdują się na stronie internetowej. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się.
 6. Kurs rozpoczyna się po zapisie co najmniej 3 i nie więcej niż 6 osób. W przypadku braku wystarczającej ilości zapisanych, Szkoła informuje o tym poprzez email i zwraca wniesioną opłatę.
 7. Spóźnienia lub nieobecność Kursanta w terminach kursu wynikających z harmonogramu nie uprawniają do nieopłacenia zajęć lub zwrotu płatności.
 8. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręcznik, w który Kursant zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy, tego wymaga.

Wypowiedzenie umowy 

 1. Kursant, z przyczyn ważnych, ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.  
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia.
 3. W przypadku, gry Kursant wypowiada umowę z innych przyczyn, Szkoła może domagać się naprawienia szkody. To oznacza, że Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu opłaty za zajęcia odbyte po okresie wypowiedzenia.
 1. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (poprzez kontakt mailowy: ciao@wlochoterapia.pl).
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KURSÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych zwanych dalej także zajęciami, przez Włochoterapia Katarzyna Wartalska, NIP: 6772458972, zwaną dalej także Szkołą.
 2. Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania.
 3. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Kursantem.
 4. W przypadku kursów opłacanych miesięcznie, Kursant zobowiązuje się do ustalenia z lektorem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy. Płatność odbywa za miesiąc z góry, do dnia 10. danego miesiąca. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.wlochoterapia.pl.
 5. W przypadku zakupu pakietu zajęć, pakiet 5 zajęć ważny jest przez 7 tygodni od daty zakupu, pakiet 10 zajęć ważny jest przez 14 tygodni od daty zakupu, pakiet 15 zajęć ważny jest przez 19 tygodni od daty zakupu, pakiet 20 zajęć ważny jest przez 26 tygodni od daty zakupu.
 6. Bony podarunkowe ważne są przez 6 miesięcy od daty zakupy, chyba że na bonie umieszczona została informacja o indywidualnym terminie ważności.
 7. Ustalona należność płatna jest przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim, numer konta: 27 1050 1445 1000 0097 3562 4943.
 8. Kursant ma prawo do bezpłatnego odwołania zajęć. Zajęcia muszą być odwołane najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w godzinach pracy Szkoły (9-20) w dni robocze (od poniedziałku do piątku).W przypadku nieodwołania zajęć z powyższym wyprzedzeniem czasowym, Szkoła może pobrać opłatę za lekcję w jej pełnym wymiarze. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi być potwierdzone przez Szkołę lub Lektora. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana zgodnie z zasadami, Kursant będzie zobowiązany za nią zapłacić.
 9. W przypadku spóźnienia Kursanta nauczyciel czeka przez 15 minut, chyba że powiadomi on Lektora o dłuższym spóźnieniu. Czas trwania lekcji nie zostanie przedłużony ani opłata za zajęcia nie ulegnie pomniejszeniu.
 10. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie ze Kursantem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, za zgodą Kursanta opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub Szkołą zwraca opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy lektora.
 11. Kursant może zrezygnować z zajęć w każdym momencie z zastrzeżeniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Chęć rozwiązania umowy należy zgłosić mailowo (ciao@wlochoterapia.pl) lub telefonicznie (512-358-487).

  Niniejsze regulaminy stosuje się w powiązaniu z Regulaminem sklepu internetowego Włochoterapia, dostępnego pod adresem: http://www.wlochoterapia.pl/regulamin-sklepu-internetowego/